Privacyverklaring

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Tevens draag ik er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden zoals het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, het verwijzen naar een andere behandelaar, voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid of voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en uw toestemming vragen. Al deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling
• De kosten van het consult

PRIVACY EN COOKIEBELEID

De website maakt alleen gebruik van functionele cookies