Algemene voorwaarden

Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

Artikel 3. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14  dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom, zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 0,00 aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de  tweede betalingsherinnering niet aan zijn / haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00.

Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.